REKONWERSJA
Jeśli jesteś żołnierzem, a po zakończeniu służby
chcesz zająć się NURKOWANIEM ZAWODOWO zgłoś się do Nas.

Już nie jeden żołnierz dzięki Naszej pomocy i szkoleniu został
INSTRUKTOREM NURKOWANIA
czy DIVEMASTEREM

Warto skorzystać z wojskowych pieniędzy na INWESTYCJĘ w Siebie !

CZYM JEST POMOC REKONWERSYJNA?
Jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec uprawnionych osób w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Stąd można pozyskać wszelkie potrzebne dokumenty:
http://wszwkrakow.wp.mil.pl/pl/40.html

Organy świadczące pomoc rekonwersyjną właściwe dla woj. łódzkiego:
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON
Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie /COAZ/;
Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej /OAZ/ w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu;
Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/

Ponadto do realizacji zadań z zakresu pomocy rekonwersyjnej zobowiązani są:
Dowódcy jednostek wojskowych - dla podległych żołnierzy;
WKU – dla byłych żołnierzy zawodowych i innych uprawnionych osób, zamieszkałych na administrowanym terenie.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ 

W TRAKCIE SŁUŻBY ŻOŁNIERZE ZAWODOWI:
• zakresie doradztwa zawodowego, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
• zakresie przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej cztery lata;
• zakresie praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. 

W OKRESIE 2 LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r.)

>> Byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. W związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo którzy pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata mogą korzystać.

Powyższe nie dotyczy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z powodu:
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej
prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 >> Żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służb wojskowej. 

BEZTERMINOWO:
>>  Żołnierze służby zawodowej lub czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pełnionej poza granicami państwa i związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom;

>> Małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu:
♦  Żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy czynnej służby wojskowej, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w zawiązku z wykonywaniem zadań służbowych;

UWAGA:
Zmiany spowodowane nowymi przepisami (D.U. 2010.113.745). Dotyczą: byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych po 25.06.2010 r. oraz żołnierzy zawodowych i rodzin żołnierzy zawodowych występujących o pomoc po tej dacie:

W okresie 2 lat od daty zwolnienia ze służby uprawnieni do pomocy są byli żołnierze zawodowi mający co najmniej 4 lata służby (z wyjątkiem zwolnionych z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15), a także zwolnieni przez WKL, ale tylko wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

Uprawnieni bezterminowo do pomocy zostali także małżonkowie i dzieci żołnierzy, którzy zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.